SIA “IGAS SG” meliorācijas darbu veikšana ir viens no galvenajiem specializācijas virzieniem, lai pilnībā nodrošinātu klienta vajadzības un prasības uzņēmuma rīcība ir visa nepieciešamā  tehnika šo darbu veikšanai, dažādas jaudas ķēžu ekskavatori no 9 t līdz 25 tonnām ar visu nepieciešamo aprīkojumu, ieskaitot celmu raušanas kausu un frēzi. Dumperi grunts un apauguma novešanai, buldozers un drenu licējs LIBA GM 4 Raupe ar automātisko drenu klāšanas kontroli. Strādājam ar profesionālajiem Topcon GPS Tesla un Topcon nivelieriem. Esam reģistrēti būvnieki būvkomersantu reģistrā Nr.: 11478. Uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē jau ir izbūvēti un ekspluatācijā nodoti 21 meliorācijas objekti ar izbūvēto drenu kopgarumu gandrīz 30 000 metri un pārtīrīti novadgrāvji 29,5 km apjomā.

Nepieciešamības gadījumā veicam Meliorācijas būvprojekta izstrādi un saskaņošanu Būvvaldē, kā arī topogrāfiskos uzmērīšanas darbus priekš meliorācijas darbiem

Viens no iemesliem, kāpēc arvien vairāk applūst tīrumi, pļavas, dārzi un pat mājas, ir nenovērtētā meliorācija. Grāvji ir aizbērti vai aizauguši, drenāžas nedarbojas, un ūdens krājas vietās kur tas nav paredzēts. Iemesls esošo meliorācijas sistēmu nefunkcionēšanai ir to laicīga nekopšana un neatjaunošana. Pašreizējā situācijā pateicoties ES piešķirtajam līdzfinansējumam ir lieliska iespēja sakārtot meliorācijas sistēmas ar ES līdzfinansējumu. Veicam arī dīķu rakšanu, novadgrāvju pārtīrīšanu, lietus ūdeņu novades sistēmu un caurteku izbūvi.

Meliorācijas darbos izmantojam tikai sertificētus un pārbaudītus materiālus. Lielākais sadarbības partneris materiālu piegādē SIA “EVOPIPES” un SIA “ViaCon”

SIA “IGAS SG” ir arī LATVIJAS MELIORATORU BIEDRĪBAS (LMB)  un Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociācija biedrs.